Allmänna leveransbestämmesler för gaser

1. Allmännt
Dessa leveransbestämmelser skall tillämpas när parterna skriftligen eller på annat sätt avtalat därom. Avvikelser från villkoren måste avtalas skriftligen för att vara gällande. Uppgifter i produktinformation,
prislistor och liknande handlingar samt uppgifter lämnade på annat sätt är bindande endast i den utsträckning parternas avtal uttryckligen hänvisar till dem.

2. Definitioner
Med Gas i Flaska menas gas, som förvaras under tryck i sluten behållare.
Med Gas i Flytande Form menas nedkyld gas, som vid atmosfärstryck eller under övertryck är i vätskeform, exempelvis flytande argon, flytande kväve, flytande syre eller flytande koldioxid.
Med Torris menas koldioxid i fast form.
Med Emballage menas behållare för förvaring och transport av gas, såsom gasflaska, gasflaskpaket, gasflaskflak, korg för gasflaskor, transportabelt kärl, transportabel tank samt låda för Torris.

Med Gasstation menas hos Köparen stationär utrustning för produktion, separation, lagring och/eller distribution av gas, exempelvis
lagringstank eller gasblandare.
Med Utrustning menas Emballage, Gasstation och annan utrustning som Säljaren tillhandahåller som ett led i uppfyllandet av sina åtaganden enligt gasleveransavtal.

3. Mängdbestämning etc
Gas i Flaska tryckbestäms vid en temperatur av +15ºC. Angivna gasvolymer för komprimerade gaser är en funktion av gasflaskans inre volym och nominella fyllningstryck med hänsyn till gasspecifika faktorer, om inte annat särskilt anges.
Gas i Flaska, som under tryck vid rumstemperatur är i vätskeform, och gaser lösta i en vätska, t ex acetylen, mängdbestäms genom vägning.

Gas i Flytande Form mängdbestäms genom vägning eller volymmätning.
Mängd anges antingen som vikt i kilogram (kg), eller som volym i antingen liter (l) i flytande form eller kubikmeter (m3) i gasform vid +15ºC och 98,07 kPa. Omräkningsfaktorer tillhandahålls av Säljaren på begäran.
Torris mängdbestäms genom vägning.

4. Kvalitet och dokumentation
Levererad gas och Torris skall uppfylla Säljarens specifikationer. Säljaren tillhandahåller sådana specifikationer på begäran av Köparen.
Mot särskild ersättning tillhandahåller Säljaren även spårbarhetsintyg, kvalitetsintyg och analyscertifikat, under förutsättning att detta begärs vid beställning.

5. Leveransvillkor
Gas i Flaska och Gas i Flytande form i Emballage levereras Ex Works Säljarens eller Säljarens representants försäljningsställe.
Leveranspunkten för Gas i Flytande Form i Gasstation är Gasstationens utgående anslutning (ventil, fläns eller motsvarande), såvida inte annat överenskommits. Tillhandahåller Köparen Gasstation eller Emballage eller har Köparen ett system där Gas i Flytande Form cirkulerar, är leveranspunkten Gasstationens alternativt Emballagets ingående anslutning.
Torris levereras Ex works Säljarens produktionsanläggning för Torris eller annan av Säljaren anvisad plats.
Leveransvillkoren skall tolkas enligt INCOTERMS gällande vid avtalets ingående

6. Mottagning
Köparen skall inom sitt område hålla fri, framkomlig och i övrigt lämplig väg för långa och tunga fordon fram till Gasstation eller av Köparen anvisad mottagningsplats. Denna skyldighet gäller dygnet
runt för Köpare med Gasstation och för övriga Köpare under deras normala arbets- eller öppethållandetider.
Om Köparen inte, av annan anledning än vad som anges i punkt 14, medverkar till att avtalsenlig leverans kan ske, äger Säljaren rätt till ersättning för väntetid och andra kostnader som Säljaren orsakas.
Köparen och Säljaren skall kontrollera att korrekt kundnummer och korrekt mängd gas har noterats på leveranssedel. Köparen, eller av Köparen anvisad mottagare, skall vara närvarande vid mottagningstillfället och utan dröjsmål bekräfta mottagen leverans alternativt till Gasstation överfylld mängd gas genom underskrift av leveranssedel. Eventuella avvikelser skall noteras på leveranssedeln.
Är Köparen inte närvarande vid mottagningstillfället skall Säljaren kontrollera att uppgifterna på leveranssedeln är korrekta. Säljaren skall därvid på leveranssedeln markera att Köparen ej har varit närvarande samt snarast möjligt därefter underrätta Köparen om att leverans eller överfyllning till Gaststation ägt rum. Sådan underrättelse kan ske genom att Säljaren lämnar leveranssedeln i för ändamålet avsedd brevlåda eller på annan överenskommen plats. Uppgifterna i leveranssedeln skall därvid anses vara riktiga såvida Köparen inte
kan visa att dessa är felaktiga. .

7. Leverans av gas till Gasstation eller i Emballage som tillhandahålls av Köparen
Vid leverans av gas i Emballage eller till Gasstation som tillhandahålls av Köparen har Säljaren rätt till ersättning för merkostnader i samband med särskild hantering och leveransplanering. Säljaren har
dock rätt att vid inbyte av Emballage som tillhandahålls av Köparen leverera gas i annat Emballage av motsvarande slag.
Leverans av gas enligt denna punkt sker endast under förutsättning att Emballage eller Gasstation uppfyller av myndighet eller av Säljaren utfärdade bestämmelser.

8. Märkning av Utrustning
Säljaren har rätt att förse Utrustning med sina särskilda kännetecken.
Köparen äger inte rätt att avlägsna eller ändra sådan märkning utan Säljarens skriftliga medgivande.

9. Säkerhet, skötsel och tillsyn
Köparen är skyldig att följa myndigheters föreskrifter och Säljarens anvisningar avseende transport, lagring och användning av levererad
gas och Torris samt skötsel och tillsyn av Utrustning. Köparen skall vårda och aktsamt hantera Utrustning. Köparen svarar för skada på eller förlust av Utrustning, som inte orsakats av Säljaren, då den är i Köparens besittning. Köparen skall omedelbart underrätta Säljaren vid fel på Utrustning. Köparen skall vidta alla rimliga åtgärder för att begränsa skada till följd av sådant fel. Säljaren skall vid installation och demontering av Utrustning samt vid leverans av gas och Torris följa av myndigheter utfärdade föreskrifter avseende hälsa, miljö och
säkerhet. Gasflaska, gasflaskpaket och gasflaskflak skall återlämnas till Säljaren med restgastryck. Köparen äger ej rätt till ersättning för sådan restgas.

10. Pris och betalningsvillkor
Såvida inte annat skriftligen överenskommits skall av Säljaren på leveransdagen tillämpat pris och betalningsvillkor gälla. Dessa framgår av Säljarens prislista. Av denna framgår även av Säljaren tillämpade fakturerings-, försenings- och kravavgifter samt dröjsmålsränta.

11. Fel
Har Säljaren levererat felaktig gas eller Torris, är Säljaren skyldig att skyndsamt och utan kostnad för Köparen leverera felfri gas eller Torris. Har Säljaren ombesörjt transporten vid det ursprungliga leveranstillfället, skall Säljaren även vid ersättningsleveransen ombesörja och bekosta transporten.
Har Säljaren inte levererat felfri gas eller Torris inom tio dagar efter mottagen skriftlig påminnelse, har Köparen rätt att häva avtalet såvitt avser den felaktiga leveransen.

12. Reklamation
Köparen får göra gällande att levererad gas eller Torris är felaktig, endast om han har reklamerat detta till Säljaren utan dröjsmål efter det att han har märkt eller borde ha märkt felet. Reklamationen skall innehålla en beskrivning av hur felet yttrar sig.
Reklamerar Köparen inte inom ett (1) år från det att leverans har skett, förlorar han rätten att göra gällande anspråk på grund av felet.
Reklamerar Köparen och det visar sig inte föreligga något fel som Säljaren svarar för, har Säljaren rätt till ersättning för det arbete och de kostnader som reklamationen orsakat Säljaren.

13. Produktansvar
Köparen skall hålla Säljaren skadeslös i den utsträckning Säljaren åläggs ansvar gentemot tredje man för sådan skada eller förlust som Säljaren inte ansvarar för gentemot Köparen enligt denna punkts andra stycke.
Säljaren ansvarar inte för skada eller förlust som levererad gas eller Utrustning orsakar:
a) på fast eller lös egendom eller följderna av sådan skada eller förlust, om skadan eller förlusten inträffar då gasen eller Utrustning är i Köparens besittning, eller
b) på produkter framställda av Köparen eller på produkter i vilka Köparens produkter ingår, eller för skada eller förlust på egendom, som dessa produkter orsakar på grund av egenskaper hos levererad gas eller Utrustning.
Nämnda begränsningar i Säljarens ansvar gäller inte om Säljaren orsakat skadan eller förlusten genom grov vårdslöshet.
Framställer tredje man krav mot Säljaren eller Köparen på ersättning för skada eller förlust som avses i denna punkt, skall andra parten genast underrättas härom.
Säljaren och Köparen är skyldiga att låta sig instämmas till den domstol eller skiljenämnd som behandlar ersättningskrav mot någon av dem, om kravet grundas på skada eller förlust som påstås vara
orsakad av levererad gas eller Utrustning. Det inbördes förhållandet mellan Köparen och Säljaren skall dock alltid avgöras i enlighet med punkt 20.

14. Befrielsegrunder
Om fullgörandet av avtalet hindras eller blir oskäligt betungande av någon omständighet, såsom krig, myndighetsingripande, uppror, oroligheter,
inskränkningar i energitillförsel, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, olyckshändelser, maskinhaveri,
ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden, avbrott eller störningar i den allmänna telekommunikationen, inskränkningar i tillförseln av drivkraft eller fel i eller försening av leveranser från underleverantörer, som orsakas av sådan omständighet, skall den drabbade parten i motsvarande grad befrias från sina förpliktelser.
Ovan nämnda omständigheter utgör befrielsegrund endast om den parten inte rimligen kunnat förutse sådan omständighet vid tiden för avtalets slutande och vars följder han inte heller skäligen kan undvika
eller övervinna. Part som önskar åberopa befrielsegrund skall utan dröjsmål skriftligen underrätta andra parten om uppkomsten därav,
liksom om dess upphörande.
Oavsett vad som annars följer av dessa bestämmelser har vardera parten rätt att häva avtalet, genom skriftligt meddelande till den andra
parten, om fullgörande försenas mer än sex (6) månader av befrielsegrunder som anges i denna punkts första stycke.

15. Förseningar
Om Säljaren är försenad med sin leverans av annan anledning än vad som anges i punkt 14, och förseningen ej beror på Köparens handling
eller underlåtenhet, har Köparen rätt till vite. Härvid gäller följande maximering av vitesbeloppet: 0,5 % av det avtalade priset för den försenade leveransen för varje hel vecka som dröjsmålet varar upp till ett maximalt belopp motsvarande 7,5 % av det avtalade priset. Är endast en del av leveransen försenad skall vitet beräknas på den del av priset som hänför sig till
den del av leveransen som är försenad.

16. Begränsning av ansvar
Säljaren har inte något ansvar utöver vad som uttryckligen framgår av dessa leveransbestämmelser. Detta gäller varje form av förlust innefattande, men ej begränsat till, produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan ekonomisk följdförlust. Denna begränsning av Säljarens ansvar gäller dock inte om han orsakat skadan genom grov vårdslöshet.

17. Hävning
Vardera parten har rätt att säga upp avtalet om den andra parten i väsentligt hänseende bryter mot avtalsvillkoren och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter mottagande av skriftlig anmodan.

18. Övrigt
Säljaren förbehåller sig rätten att vägra leverans till Köparen även om sådan leverans omfattas av avtal, om Köparen ej har erforderliga tillstånd eller om leveransen av andra skäl skulle strida mot säkerhetsbestämmelser utfärdade av myndighet eller av Säljaren.
Om Säljaren åtagit sig att ansluta Utrustning till Köparens gassystem, har Säljaren rätt att vägra utföra detta om gassystemet ej uppfyller
säkerhetsbestämmelser utfärdade av myndighet eller av Säljaren.

19. Personuppgifter
Säljaren behandlar personuppgifter om Köparen i syfte att kunna tillhandahålla avtalad tjänst/produkt, administrera parternas avtalsförhållande, i marknadsföringssyfte (inbegripet direkt marknadsföring), för kundprofilering samt fakturering etc. Genom att lämna personuppgifter (inbegripet personnummer i förekommande fall) i samband med avtalets ingående samtycker Köparen till sådan behandling av personuppgifter. Köparen har rätt att erhålla information om vilka personuppgifter som behandlas av Säljaren. Säljaren är vidare skyldig att på begäran av Köparen rätta felaktiga personuppgifter.

20. Tvist
Eventuell tvist mellan Köparen och Säljaren skall slutligt avgöras enligt Internationella Handelskammarens skiljedomsregler av en eller
flera skiljemän utsedda i enlighet med dessa regler. Skiljeförfarandet skall äga rum där Säljaren har sitt säte, varvid där gällande lagstiftning skall tillämpas. Då Köparen är att anse som konsument skall tvist avgöras vid allmän domstol.