Leveransvillkor

Leveransvillkor

Allmänna leveransbestämmelser

Tillämplighet
1. Dessa allmänna leveransbestämmelser gäller mellan näringsidkare och äger tillämpning i den mån de ej ändrats genom skriftlig överenskommelse
mellan parterna.

Anbud
2. Säljarens anbud gäller åtta dagar om annat ej anges, dock med förbehåll för mellanförsäljning. Kostnader för provningar som lämnas
efter begäran innefattas i offerten endast om detta är särskilt angivet.

Ordererkännande
3. Säljarens skriftliga ordererkännande är bindande för köparen om eventuella anmärkningar inte framställs omedelbart.

Toleranser m.m.
4. För toleranser med avseende på dimension, längd, vikt m.m. liksom säljarens rätt till över- och underleverans gäller av branschen allmänt
tillämpade normer för respektive varuslag om annat ej angivits. Av säljaren uppgivna styckevikter är ungefärliga. Prov är att betrakta som typprov om ej annat avtalats.

Pris
5. Om annat ej avtalats skall köparen erlägga det pris säljaren på leveransdagen tillämpar på det slags gods avtalet avser.
Köparen skall utöver avtalat pris utge ersättning för därpå belöpande mervärdeskatt.
Emballage, som är erforderligt eller begärs, debiteras särskilt och återtas inte, såvida annat ej avtalats.

Leveransklausuler
6. Leveransklausuler skall tolkas enligt de vid avtalstillfället gällande INCO-terms, som utfärdats av Internationella Handelskammaren.

Betalning och dröjsmålsränta
7. Betalningsvillkor 30 dagar netto säljaren tillhanda räknat från fakturadatum.
Om betalning ej erläggs i rätt tid, debiteras dröjsmålsränta enligt räntesats som med tolv procentenheter överstiger vid varje tidpunkt gällande riksbankens referensränta. Vid förändring av referensräntan ändras dröjsmålsräntan med verkan från följande månadsskifte.
Betalning innebär inte godkännande av godset eller av fakturering.
Vid förfallen betalning är säljaren berättigad till ersättning för skriftlig betalningspåminnelse rörande skulden i enlighet med lagen om
ersättning för inkassokostnader m.m.

Säkerhet
8. Uppkommer skälig anledning att anta, att part inte kommer att fullgöra honom åvilande skyldighet enligt parternas avtal, äger motparten rätt att kräva, att godtagbar säkerhet ställs för fullgörandet.
Sker detta ej utan oskäligt dröjsmål, äger part som krävt säkerheten skriftligen häva köpet såvitt avser då ej levererat gods.

Avisering om försening
9. Finner part, att han inte kan hålla avtalad tidpunkt för leverans eller mottagande av godset eller framstår sådan försening som sannolik,
skall motparten utan dröjsmål underrättas. Vidare skall den tidpunkt anges då leverans beräknas kunna fullgöras.
Vad ovan sagts gäller även i leverans ingående delleveranser.

Hävning vid försening
10. Medför aviserad eller inträffad försening av leverans eller mottagande väsentlig olägenhet, äger den av parterna som ej är ansvarig för förseningen
skriftligen häva avtalet. Om förseningen avser endast enstaka gods i leveransen, får hävning endast ske beträffande detta gods och med detsamma förbundet gods.
Avser aviserad eller inträffad försening leverans av gods som är tillverkat efter köparens anvisning och/eller gods av sådant slag som säljaren
normalt inte lagerför och köparen insåg eller bort inse detta, äger köparen dock häva endast om förseningen är väsentlig och om köparen kan få leverans av försenat gods från annan än säljaren före
av denne aviserad tidpunkt för leverans.

Utnyttjar part ej utan oskäligt dröjsmål sin rätt att häva avtalet, skall i avisering om dröjsmålet angiven tidpunkt för leveransen anses som ny leveranstid.
Hävs avtalet på grund av aviserad eller inträffad försening, har part ej annan rätt till ersättning för skada än vad sägs i punkt 11.

Skadestånd vid försening/hävning
11. Skadestånd vid försening och/eller hävning utgår endast om särskild överenskommelse därom träffats.
Eventuellt skadeståndsanspråk skall framställas skriftligen senast inom två månader efter det att leveransen rätteligen skulle ha ägt rum.
Senare framställt anspråk ger inte rätt till skadestånd.

Mottagningskontroll
12. Följesedel skall åtfölja godset.
Köparen skall vid godsets ankomst undersöka detta med efter godsets art och leveranssätt anpassad omsorg innebärande bl.a. att köparen skall avemballera gods, som annars kan skadas. Då godset på grund av emballagets art eller annan orsak ej omedelbart kan bli föremål för undersökning, skall mottagningskontrollen dock omfatta följesedel,
antal kolli (förpackningsenheter), varuslagsuppgifter på förpackningen samt utifrån synliga skador.
Då godset avemballeras eller i annat fall innan godset används, skall mottagningskontroll utföras med efter godsets art anpassad omsorg.

Reklamation vid brist eller skada
13. Brist eller skada på godset, som kan antas ha uppkommit under transport, skall anmälas direkt till fraktföraren och i enlighet med för transporten gällande befordringsbestämmelser. Därjämte skall i förekommande fall säljaren utan dröjsmål underrättas.

Brist eller skada, som är märkbar vid undersökning vid godsets mottagande, skall omgående anmälas till fraktföraren och säljaren. I annat fall skall brist eller skada anmälas utan dröjsmål efter avemballering.
Reklamation skall göras eller bekräftas skriftligen och innehålla uppgift om bristen eller skadans art och omfattning.

Reklamerar köparen ej enligt ovanstående bestämmelser, förlorar han rätten att framställa anspråk på grund av felet.

Säljarens ansvar för fel i godset
14. Säljaren skall inom skälig tid i eget val antingen avhjälpa fel i godset eller leverera nytt gods i stället för felaktigt. Säljarens åtagande omfattar
dessutom att svara för erforderliga transporter av felaktigt eller utbytt gods, men inte för kostnader på grund av att godset använts.
Underlåter säljaren att inom skälig tid avhjälpa felet eller leverera nytt gods i stället för felaktigt, äger köparen fordra avdrag på köpeskillingen eller, om kvarstående fel är väsentligt, häva köpet såvitt avser felaktigt gods och gods som har samband därmed.
Förutsättning för säljarens ansvar vid fel är att godset hanteras fackmässigt och använts för avsett ändamål.
Fel, som är märkbart vid mottagningskontroll, skall reklameras utan dröjsmål och innan godset använts. I annat fall skall fel reklameras utan dröjsmål efter det att det märkts och innan godset använts.
Sker inte reklamation enligt ovan, förlorar köparen rätten att framställa anspråk på grund därav.
Säljaren ansvarar inte för fel i gods, som köparen inte reklamerat inom tre månader från leveransdagen.
Säljarens ansvar är begränsat till vad ovan angivits. Köparen kan inte göra gällande andra påföljder än som ovan angivits och har därutöver ej annan rätt än som anges i första stycket, dvs inte rätt till ersättning för utebliven vinst eller annan indirekt skada. Ej heller äger köparen rätt till ersättning för skada på annan egendom än det försålda godset eller för personskada och förmögenhetsskada i annan
utsträckning än vad som gäller enligt tvingande lagstiftning.

Information och service
15. All information i form av kataloguppgifter eller underrättelser från säljarens personal före eller efter avtalsslutet lämnas utan förbindelse.
Säljaren fritar sig sålunda från allt ansvar för levererad varas lämplighet för avsett ändamål, såvida inte garanti härför skriftligen lämnats.
Motsvarande gäller för sådan teknisk service som säljaren kan lämna köparen i fråga om användningen av varan efter leverans.

Befrielsegrunder
16. Följande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder, om de inträffar sedan avtalet slutits och avsevärt försvårar dess fullgörande:
arbetskonflikt och varje annan omständighet, som parterna inte kan råda över, såsom eldsvåda, terrorhandling, krig, mobilisering eller
oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel,
allmän varuknapphet, kassation av större arbetsstycken, inskränkningar i fråga om drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantör, som har sin grund i sådan omständighet, som avses i denna punkt.
Det åligger part, som önskar åberopa sådan omständighet, som avses ovan, att utan uppskov skriftligen underrätta den andra parten om uppkomsten därav liksom om dess upphörande.
Kan avtalet ej fullgöras inom skälig tid, äger vardera parten häva avtalet till den del dess fullgörande försvårats av omständighet som ovan nämnts.

Tillämplig rätt
17. Svensk lag skall tillämpas, dock med undantag av privaträttsliga lagvalsregler och lagen (1987:822) om internationella köp.

Tvist
18. Tvister i anledning av avtalet, ändringar av och tillägg till avtalet och alla därmed samman-hängande rättsförhållanden skall avgöras
genom skiljedom enligt svensk lag om skiljemän.
Oavsett vad ovan sagts äger part dock hos allmän domstol anhängiggöra talan beträffande ostridig förfallen fordran.

 

Allmänna leveransbestämmesler för gaser

1. Allmännt
Dessa leveransbestämmelser skall tillämpas när parterna skriftligen eller på annat sätt avtalat därom. Avvikelser från villkoren måste avtalas skriftligen för att vara gällande. Uppgifter i produktinformation,
prislistor och liknande handlingar samt uppgifter lämnade på annat sätt är bindande endast i den utsträckning parternas avtal uttryckligen hänvisar till dem.

2. Definitioner
Med Gas i Flaska menas gas, som förvaras under tryck i sluten behållare.
Med Gas i Flytande Form menas nedkyld gas, som vid atmosfärstryck eller under övertryck är i vätskeform, exempelvis flytande argon, flytande kväve, flytande syre eller flytande koldioxid.
Med Torris menas koldioxid i fast form.
Med Emballage menas behållare för förvaring och transport av gas, såsom gasflaska, gasflaskpaket, gasflaskflak, korg för gasflaskor, transportabelt kärl, transportabel tank samt låda för Torris.

Med Gasstation menas hos Köparen stationär utrustning för produktion, separation, lagring och/eller distribution av gas, exempelvis
lagringstank eller gasblandare.
Med Utrustning menas Emballage, Gasstation och annan utrustning som Säljaren tillhandahåller som ett led i uppfyllandet av sina åtaganden enligt gasleveransavtal.

3. Mängdbestämning etc
Gas i Flaska tryckbestäms vid en temperatur av +15ºC. Angivna gasvolymer för komprimerade gaser är en funktion av gasflaskans inre volym och nominella fyllningstryck med hänsyn till gasspecifika faktorer, om inte annat särskilt anges.
Gas i Flaska, som under tryck vid rumstemperatur är i vätskeform, och gaser lösta i en vätska, t ex acetylen, mängdbestäms genom vägning.

Gas i Flytande Form mängdbestäms genom vägning eller volymmätning.
Mängd anges antingen som vikt i kilogram (kg), eller som volym i antingen liter (l) i flytande form eller kubikmeter (m3) i gasform vid +15ºC och 98,07 kPa. Omräkningsfaktorer tillhandahålls av Säljaren på begäran.
Torris mängdbestäms genom vägning.

4. Kvalitet och dokumentation
Levererad gas och Torris skall uppfylla Säljarens specifikationer. Säljaren tillhandahåller sådana specifikationer på begäran av Köparen.
Mot särskild ersättning tillhandahåller Säljaren även spårbarhetsintyg, kvalitetsintyg och analyscertifikat, under förutsättning att detta begärs vid beställning.

5. Leveransvillkor
Gas i Flaska och Gas i Flytande form i Emballage levereras Ex Works Säljarens eller Säljarens representants försäljningsställe.
Leveranspunkten för Gas i Flytande Form i Gasstation är Gasstationens utgående anslutning (ventil, fläns eller motsvarande), såvida inte annat överenskommits. Tillhandahåller Köparen Gasstation eller Emballage eller har Köparen ett system där Gas i Flytande Form cirkulerar, är leveranspunkten Gasstationens alternativt Emballagets ingående anslutning.
Torris levereras Ex works Säljarens produktionsanläggning för Torris eller annan av Säljaren anvisad plats.
Leveransvillkoren skall tolkas enligt INCOTERMS gällande vid avtalets ingående

6. Mottagning
Köparen skall inom sitt område hålla fri, framkomlig och i övrigt lämplig väg för långa och tunga fordon fram till Gasstation eller av Köparen anvisad mottagningsplats. Denna skyldighet gäller dygnet
runt för Köpare med Gasstation och för övriga Köpare under deras normala arbets- eller öppethållandetider.
Om Köparen inte, av annan anledning än vad som anges i punkt 14, medverkar till att avtalsenlig leverans kan ske, äger Säljaren rätt till ersättning för väntetid och andra kostnader som Säljaren orsakas.
Köparen och Säljaren skall kontrollera att korrekt kundnummer och korrekt mängd gas har noterats på leveranssedel. Köparen, eller av Köparen anvisad mottagare, skall vara närvarande vid mottagningstillfället och utan dröjsmål bekräfta mottagen leverans alternativt till Gasstation överfylld mängd gas genom underskrift av leveranssedel. Eventuella avvikelser skall noteras på leveranssedeln.
Är Köparen inte närvarande vid mottagningstillfället skall Säljaren kontrollera att uppgifterna på leveranssedeln är korrekta. Säljaren skall därvid på leveranssedeln markera att Köparen ej har varit närvarande samt snarast möjligt därefter underrätta Köparen om att leverans eller överfyllning till Gaststation ägt rum. Sådan underrättelse kan ske genom att Säljaren lämnar leveranssedeln i för ändamålet avsedd brevlåda eller på annan överenskommen plats. Uppgifterna i leveranssedeln skall därvid anses vara riktiga såvida Köparen inte
kan visa att dessa är felaktiga. .

7. Leverans av gas till Gasstation eller i Emballage som tillhandahålls av Köparen
Vid leverans av gas i Emballage eller till Gasstation som tillhandahålls av Köparen har Säljaren rätt till ersättning för merkostnader i samband med särskild hantering och leveransplanering. Säljaren har
dock rätt att vid inbyte av Emballage som tillhandahålls av Köparen leverera gas i annat Emballage av motsvarande slag.
Leverans av gas enligt denna punkt sker endast under förutsättning att Emballage eller Gasstation uppfyller av myndighet eller av Säljaren utfärdade bestämmelser.

8. Märkning av Utrustning
Säljaren har rätt att förse Utrustning med sina särskilda kännetecken.
Köparen äger inte rätt att avlägsna eller ändra sådan märkning utan Säljarens skriftliga medgivande.

9. Säkerhet, skötsel och tillsyn
Köparen är skyldig att följa myndigheters föreskrifter och Säljarens anvisningar avseende transport, lagring och användning av levererad
gas och Torris samt skötsel och tillsyn av Utrustning. Köparen skall vårda och aktsamt hantera Utrustning. Köparen svarar för skada på eller förlust av Utrustning, som inte orsakats av Säljaren, då den är i Köparens besittning. Köparen skall omedelbart underrätta Säljaren vid fel på Utrustning. Köparen skall vidta alla rimliga åtgärder för att begränsa skada till följd av sådant fel. Säljaren skall vid installation och demontering av Utrustning samt vid leverans av gas och Torris följa av myndigheter utfärdade föreskrifter avseende hälsa, miljö och
säkerhet. Gasflaska, gasflaskpaket och gasflaskflak skall återlämnas till Säljaren med restgastryck. Köparen äger ej rätt till ersättning för sådan restgas.

10. Pris och betalningsvillkor
Såvida inte annat skriftligen överenskommits skall av Säljaren på leveransdagen tillämpat pris och betalningsvillkor gälla. Dessa framgår av Säljarens prislista. Av denna framgår även av Säljaren tillämpade fakturerings-, försenings- och kravavgifter samt dröjsmålsränta.

11. Fel
Har Säljaren levererat felaktig gas eller Torris, är Säljaren skyldig att skyndsamt och utan kostnad för Köparen leverera felfri gas eller Torris. Har Säljaren ombesörjt transporten vid det ursprungliga leveranstillfället, skall Säljaren även vid ersättningsleveransen ombesörja och bekosta transporten.
Har Säljaren inte levererat felfri gas eller Torris inom tio dagar efter mottagen skriftlig påminnelse, har Köparen rätt att häva avtalet såvitt avser den felaktiga leveransen.

12. Reklamation
Köparen får göra gällande att levererad gas eller Torris är felaktig, endast om han har reklamerat detta till Säljaren utan dröjsmål efter det att han har märkt eller borde ha märkt felet. Reklamationen skall innehålla en beskrivning av hur felet yttrar sig.
Reklamerar Köparen inte inom ett (1) år från det att leverans har skett, förlorar han rätten att göra gällande anspråk på grund av felet.
Reklamerar Köparen och det visar sig inte föreligga något fel som Säljaren svarar för, har Säljaren rätt till ersättning för det arbete och de kostnader som reklamationen orsakat Säljaren.

13. Produktansvar
Köparen skall hålla Säljaren skadeslös i den utsträckning Säljaren åläggs ansvar gentemot tredje man för sådan skada eller förlust som Säljaren inte ansvarar för gentemot Köparen enligt denna punkts andra stycke.
Säljaren ansvarar inte för skada eller förlust som levererad gas eller Utrustning orsakar:
a) på fast eller lös egendom eller följderna av sådan skada eller förlust, om skadan eller förlusten inträffar då gasen eller Utrustning är i Köparens besittning, eller
b) på produkter framställda av Köparen eller på produkter i vilka Köparens produkter ingår, eller för skada eller förlust på egendom, som dessa produkter orsakar på grund av egenskaper hos levererad gas eller Utrustning.
Nämnda begränsningar i Säljarens ansvar gäller inte om Säljaren orsakat skadan eller förlusten genom grov vårdslöshet.
Framställer tredje man krav mot Säljaren eller Köparen på ersättning för skada eller förlust som avses i denna punkt, skall andra parten genast underrättas härom.
Säljaren och Köparen är skyldiga att låta sig instämmas till den domstol eller skiljenämnd som behandlar ersättningskrav mot någon av dem, om kravet grundas på skada eller förlust som påstås vara
orsakad av levererad gas eller Utrustning. Det inbördes förhållandet mellan Köparen och Säljaren skall dock alltid avgöras i enlighet med punkt 20.

14. Befrielsegrunder
Om fullgörandet av avtalet hindras eller blir oskäligt betungande av någon omständighet, såsom krig, myndighetsingripande, uppror, oroligheter,
inskränkningar i energitillförsel, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, olyckshändelser, maskinhaveri,
ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden, avbrott eller störningar i den allmänna telekommunikationen, inskränkningar i tillförseln av drivkraft eller fel i eller försening av leveranser från underleverantörer, som orsakas av sådan omständighet, skall den drabbade parten i motsvarande grad befrias från sina förpliktelser.
Ovan nämnda omständigheter utgör befrielsegrund endast om den parten inte rimligen kunnat förutse sådan omständighet vid tiden för avtalets slutande och vars följder han inte heller skäligen kan undvika
eller övervinna. Part som önskar åberopa befrielsegrund skall utan dröjsmål skriftligen underrätta andra parten om uppkomsten därav,
liksom om dess upphörande.
Oavsett vad som annars följer av dessa bestämmelser har vardera parten rätt att häva avtalet, genom skriftligt meddelande till den andra
parten, om fullgörande försenas mer än sex (6) månader av befrielsegrunder som anges i denna punkts första stycke.

15. Förseningar
Om Säljaren är försenad med sin leverans av annan anledning än vad som anges i punkt 14, och förseningen ej beror på Köparens handling
eller underlåtenhet, har Köparen rätt till vite. Härvid gäller följande maximering av vitesbeloppet: 0,5 % av det avtalade priset för den försenade leveransen för varje hel vecka som dröjsmålet varar upp till ett maximalt belopp motsvarande 7,5 % av det avtalade priset. Är endast en del av leveransen försenad skall vitet beräknas på den del av priset som hänför sig till
den del av leveransen som är försenad.

16. Begränsning av ansvar
Säljaren har inte något ansvar utöver vad som uttryckligen framgår av dessa leveransbestämmelser. Detta gäller varje form av förlust innefattande, men ej begränsat till, produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan ekonomisk följdförlust. Denna begränsning av Säljarens ansvar gäller dock inte om han orsakat skadan genom grov vårdslöshet.

17. Hävning
Vardera parten har rätt att säga upp avtalet om den andra parten i väsentligt hänseende bryter mot avtalsvillkoren och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter mottagande av skriftlig anmodan.

18. Övrigt
Säljaren förbehåller sig rätten att vägra leverans till Köparen även om sådan leverans omfattas av avtal, om Köparen ej har erforderliga tillstånd eller om leveransen av andra skäl skulle strida mot säkerhetsbestämmelser utfärdade av myndighet eller av Säljaren.
Om Säljaren åtagit sig att ansluta Utrustning till Köparens gassystem, har Säljaren rätt att vägra utföra detta om gassystemet ej uppfyller
säkerhetsbestämmelser utfärdade av myndighet eller av Säljaren.

19. Personuppgifter
Säljaren behandlar personuppgifter om Köparen i syfte att kunna tillhandahålla avtalad tjänst/produkt, administrera parternas avtalsförhållande, i marknadsföringssyfte (inbegripet direkt marknadsföring), för kundprofilering samt fakturering etc. Genom att lämna personuppgifter (inbegripet personnummer i förekommande fall) i samband med avtalets ingående samtycker Köparen till sådan behandling av personuppgifter. Köparen har rätt att erhålla information om vilka personuppgifter som behandlas av Säljaren. Säljaren är vidare skyldig att på begäran av Köparen rätta felaktiga personuppgifter.

20. Tvist
Eventuell tvist mellan Köparen och Säljaren skall slutligt avgöras enligt Internationella Handelskammarens skiljedomsregler av en eller
flera skiljemän utsedda i enlighet med dessa regler. Skiljeförfarandet skall äga rum där Säljaren har sitt säte, varvid där gällande lagstiftning skall tillämpas. Då Köparen är att anse som konsument skall tvist avgöras vid allmän domstol.

 

 

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR LEGOYTBEHANDLING GENOM VARMFÖRZINKNING

1.Tillämplighet
1.1 Dessa allmänna leveransbestämmelser tillämpas tillsammans med svensk och europeisk standard
SS-EN ISO 1461 samt SS-EN ISO 14713 del 1 och 2 för styckvis varmförzinkade föremål och SS-EN ISO 10684 för utvändiga gängor. Avvikelser från bestämmelserna måste avtalas skriftligen för att bli gällande.

2. Definitioner
2.1 Säljare: Den avtalspart som utför styckvis varmförzinkning (reaktion mellan stål och smält zink) för köpares räkning eller för tredje part som står i kontraktsförhållande till köparen.
2.2 Köpare: Den avtalspart som avtalat om varmförzinkning på gods för sin räkning.
2.3 Avtal: Parternas samtliga överenskommelser som gäller leveranser av varmförzinkning.
2.4 Gods: Överenskomna detaljer eller konstruktioner som skall varmförzinkas eller har varmförzinkats.
2.5 Leverans: Ett enskilt parti av gods som vid samma tillfälle levereras till säljaren. Restnoterat gods eller på annat skriftligt sätt markerat gods ingår även i leveransen.
2.6 Pris: Den ersättning för varmförzinkningen som köparen enligt avtalet skall erlägga till säljaren.

3. Produktinformation
3.1 Uppgifter och data i produkt- eller metodinformation, prislistor och liknande handlingar är bindande endast i de fall avtalet uttryckligen hänvisar till dessa.

4. Ritningar och beskrivningar
4.1 Ritningar och tekniska handlingar rörande godset, dess tillverkning och varmförzinkning, vilka överlämnas av den ena parten till den andra, förblir den överlämnande partens egendom. Mottagna ritningar, tekniska handlingar eller annan teknisk information får inte utan den andra partens
medgivande användas annat än för arbeten i samband med godset. De får inte utan medgivande från den överlämnande parten användas eller kopieras, reproduceras, utlämnas eller på annat sätt bringas till tredje mans kännedom.

5. Fordringar
5.1 Fordringarna på varmförzinkningen skall klart anges av köparen och framgå av avtalet. Standarder (utöver de under punkt 1 angivna) eller liknande handlingar skall överlämnas till säljaren om det inte är känt att dessa tidigare finns hos denne.
5.2 Köparen skall definiera de kravytor och respektive krav som gäller för godset. Om ej annat anges gäller branschstandard för skikttjockleksmätning på angivna ytor.
5.3 Efterbearbetningskrav skall anges enligt branschstandard för efterbearbetning. Anges inget efterbearbetningskrav gäller branschstandardens klass E2, med åtgärder enligt krav 2, tabell 2, i branschstandarden.

5.4 Om sammansatta delar skall vara inbördes rörliga skall köparen klart ange detta i avtalet.

6. Fordringar på godset före varmförzinkning
6.1 Köparen är medveten om följande förhållanden, som är av vikt vid varmförzinkning. Sammansättningen hos vissa stål kan vara sådan att de vid varmförzinkning reagerar kraftigt med en tjockare zinkbeläggning som följd. Sådana beläggningar blir matta och har mer eller mindre mörkgrå kulör. Viss risk för sprödhet hos skiktet föreligger.
a) Stålets sammansättning och tillstånd kan också begränsa skikttjockleken så att begärd skikttjocklek ej kan uppfyllas.
b) Svavellegerade automatstål bör ej varmförzinkas då reaktionen kan bli så kraftig att stålen förstörs i zinkbaden.
c) Varmförzinkaren skall i förekommande fall underrätta köparen om avvikelser.
Köparen skall vid beställning ange materialets sammansättning och tillstånd. Köparen ansvarar även för att toleranserna är tillräckliga för varmförzinkning.
6.2 Konstruktionsutformning, dimensioner och materialet hos godset skall, om inte annat avtalas, möjliggöra varmförzinkning enligt angivna fordringar utan extra arbete jämfört med praxis för överenskommen varmförzinkningsmetod.
Är så inte fallet skall köparen utan dröjsmål underrättas och förfaringssätt avtalas. Innebär detta merarbete för säljaren har denne rätt att, efter eget val, erhålla skälig ersättning för detta eller, om köparens avtalsbrott är väsentligt för varmförzinkaren, häva avtalet oberoende av om
köparen insett eller borde ha insett detta. Godsets kanter skall vid leverans till säljaren motsvara skärklass 2, Sk2, enligt BSK 07.
Ändringar, även små, från avtalade förhållanden avseende konstruktionsförhållanden, materialval, tillstånd eller ytföroreningar på godset, skall utan dröjsmål meddelas säljaren.

6.3 Rengöring före betning
Godset skall vara fritt från gravrost, svetsslagg, oljor, fett, färg eller andra föroreningar, vilka ej kan avlägsnas vid den för varmförzinkningen normala förbehandlingen.

6.4 Gängade detaljer
Utvändiga gängor skall underskäras före varmförzinkning enligt standarden SS ISO 965 del 4 och SS 3194 (UNCgängor) för att ge plats åt zinkskiktet.

6.5 Håltagning
Köparen ansvarar för att hål för utluftning och avrinning finns i konstruktioner med slutna utrymmen. Risk finns annars att inträngd vätska förångas, varvid trycket kan bli så högt att föremålet sprängs. Risken är stor för allvarliga person- och materialskador vid sådana explosioner. Om hål
saknas kan dessa göras av varmförzinkaren efter samråd med köparen och debiteras extra.

7 Leverans till säljaren
7.1 Köparen är ansvarig för att underrätta varmförzinkaren om rör, behållare eller liknande föremål som skall varmförzinkas kan ha innehållit brännbara vätskor, explosiva ämnen eller liknande.
7.2 Säljaren skall omedelbart meddela köparen om transportskador eller andra felaktigheter finns på godset före varmförzinkning.
7.3 Finner köparen att han inte kan hålla avtalad leveranstid till säljaren eller att godsmängd eller godsets skick inte överensstämmer med vad som avtalats, skall säljaren utan dröjsmål meddelas.
7.4 Sker inte leverans till säljaren i rätt tid, äger säljaren rätt att skäligt förlänga sin leveranstid med hänsyn till arbetssituationen för övrigt och att erhålla skälig ersättning för extra arbete.
7.5 Köparen skall tillse att godset eller godsbehållare är märkt på sådant sätt att det lätt kan identifieras hos varmförzinkaren beträffade typ, mängd och antal.
7.6 Transporter till säljaren sker på köparens risk och bekostnad såvida ej annat avtalats.

8 Varmförzinkningens utförande
8.1 Säljaren ansvarar för att godset hanteras så det ej skadas och att det behandlas sakkunnigt och enligt de fordringar som avtalats.
8.2 Varmförzinkaren använder de hål, öglor etc som finns på godset för upphängning. Om andra hål måste göras skall det överenskommas med köparen och bekostas av denne.
8.3 Varmförzinkaren ansvarar ej för uppkomst av rostränder, som förorsakats av att betsyra trängt ut efter varmförzinkning från sprickor och porer i svetsar eller spalter i t ex överlappssvetsar.
8.4 Varmförzinkaren ansvarar ej för sprickor och/eller deformationer, som uppkommer pga i föremålet inbyggda spänningar. Sådana kan uppstå vid t ex kallbearbetning, svetsning, värmebehandling eller när gjutgods svalnar.
8.5 Varmförzinkaren ansvarar ej heller för sådana materialförändringar, som beror på temperaturens inverkan vid varmförzinkning, t ex accelererad åldring och därav orsakad sprödhet.
8.6 Om svetsning skett med elektroder, vilkas sammansättning avviker från grundmaterialets, kan zinkbeläggningen över svetsen få ett avvikande utseende och annan tjocklek än den övriga zinkbeläggningen. Även vid gas- och laserskärning
kan detta inträffa. Varmförzinkaren ansvarar ej för sådana skillnader.
8.7 Varmförzinkaren ansvarar ej för sådana fel i zinkbeläggningen som beror på defekter i basmaterial eller tillverkning, slaggstråk, flagor, klyvningar, veck och tungor hos valsade produkter, sand i ytan hos eller sprickor i gjutgods, svetssprut, porer i svetsar eller ojämna ytor efter gasskärning etc.

8.8 Varmförzinkaren ansvarar ej för sådana variationer i zinkbeläggningens tjocklek, som beror på stålsammansättningen (enligt punkt 6.1). Om stålets sammansättning och/eller tillstånd (blästring, gravrost, legeringsanrikning i ytan m m) är sådan att zinkbeläggningen blir mer än 50% tjockare än vad som anges för medelskikttjockleken i
begärd tjockleksklass har varmförzinkaren rätt att debitera för uppkomna merkostnader.

9 Kontroll och provning
9.1 Varmförzinkaren skall utföra process- och produktionsövervakning samt kontroller på varmförzinkat gods i tillräcklig omfattning för att säkerställa att fordringarna uppnås.
Slutkontroll utförs enligt branschstandard för skikttjockleksmätning.
Förstörande provning får endast utföras efter överenskommelse med köparen.
9.2 Provning utöver vad som anges i punkt 9.1 liksom dokumentations- och spårbarhetskrav från köparen utöver normalt förfarande hos varmförzinkaren ger denne rätt till skälig ersättning.
9.3 Varmförzinkaren har rätt att låta annan utföra varmförzinkningen under förutsättning att varmförzinkaren kan övervaka sådant arbete och att övriga föreskrifter i detta avtal kan följas.

 

.

 

10 Leverans till köparen
10.1 Har parterna avtalat om leverans inom en viss tidsrymd löper denna från det att gods och alla underlag inkommit till varmförzinkaren.
10.2 Finner varmförzinkaren att han ej kan hålla avtalad leveranstid skall han snarast möjligt meddela köparen detta samt ange ny leveranstid.
10.3 Uppstår leveransförsening på grund av i punkt 14.1 angiven omständighet eller på grund av någon handling eller underlåtenhet från köparens sida, skall leveranstiden förlängas så mycket som med hänsyn till alla omständigheter i fallet kan anses skäligt. Detta gäller oavsett om orsaken till dröjsmålet inträffar före eller efter utgången av den avtalade leveranstiden.
10.4 Levererar varmförzinkaren inte godset i avtalad tid och beror förseningen på varmförzinkaren, har köparen rätt till vite från den dag då leveransen skulle ha skett. Vitet skall, för varje hel vecka förseningen varar, utgöra 0,5% av den del av det avtalade priset som hänför sig till den del av godset som på grund av förseningen inte kan tas i avsett bruk. Vitet skall inte överstiga 7,5 % av detta beräkningsunderlag.
Vitet förfaller till betalning vid skriftligt krav från köparen, dock tidigast när allt gods levererats eller vid tidpunkten för hävning här nedan.
Köparen förlorar sin rätt till vite om han inte senast inom sex månader, från det att leverans skulle ha skett, framställt krav härom.
10.5 Är köparen berättigad till vite enligt punkt 10.4, och godset ännu inte levererats, har köparen rätt att genom skriftligt meddelande kräva leverans inom en sista skälig frist, som inte får vara kortare än en vecka.
Underlåter säljaren av någon annan orsak, än sådan för vilken köparen bär ansvaret, att leverera inom fristen, har köparen rätt att genom skriftligt meddelande till säljaren häva avtalet i vad avser den del av godset som inte kunnat tas i avsett bruk.
Köparen har vid sådan hävning även rätt till ersättning för den skada denne lider på grund av säljarens försening i den mån skadan överstiger det maximala vitet köparen kunnat begära enligt punkt 10.4. Skadeståndet skall inte kunna överstiga 7,5 % av det nämnda beräkningsunderlaget.
Bortsett från vite enligt punkten 10.4 och skadestånd enligt denna punkt är varje krav från köparen med anledning av säljarens försening uteslutet. Denna begränsning av säljarens ansvar gäller dock inte om han gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.
10.6 Varmförzinkaren skall förpacka och leverera godset på samma sätt som det levererades från köparen om ej annat överenskommits. Köparen skall tillhandahålla förpackningsmaterial när sådant erfordras.
10.7 Transporter från varmförzinkaren sker på köparens risk och bekostnad.
10.8 Avhämtar eller mottager ej köparen godset på avtalad dag, är denne ändå skyldig att erlägga betalning, som om godset hade levererats. Är leveransdag ej avtalad gäller dag då godset är leveransklart som leveransdag. Varmförzinkaren skall då lagra godset på köparens risk och bekostnad
och vid anfordran av köparen även försäkra godset.

11 Betalning
11.1 Likvid skall vara varmförzinkaren tillhanda inom trettio dagar från fakturadatum.
11.2 Betalar köparen inte i rätt tid äger varmförzinkaren rätt att kvarhålla köparens gods intill dess full betalning, inklusive uppkomna kostnader och dröjsmålsränta (diskonto + 8 procentenheter) från förfallodagen erlagts. Köparens
gods som inte har hämtats får säljas under förutsättning att:
a) uppdraget har slutförts eller avtalet har upphört att gälla
b) köparen därefter har anmanats att hämta godset och i anmaningen har upplysts om att godset annars kan komma att säljas efter viss tid, minst tre månader från anmaningen, samt
c) den tid som har angetts i anmaningen har löpt ut.
Om varmförzinkaren har en fordran på köparen för sitt arbete på godset eller för förvaring av godset, skall det av anmaningen framgå vilket belopp som skall betalas. Eventuellt överskott vid en försäljning, efter avdrag för varmförzinkarens fordran på köparen, skall redovisas till köparen.

12 Ansvar för fel
12.1 Säljarens ansvar avser endast fel som visar sig
inom tre månader från den dag godset levererades.
12.2 Köparen skall skriftligen till säljaren reklamera fel utan skäligt uppehåll efter det att felet visat sig och i intet fall senare än en vecka efter ansvarstidens utgång. Reklamationen skall innehålla en beskrivning av hur felet yttrar sig.
Reklamerar köparen inte felet inom de frister som här angetts förlorar han rätten att göra gällande anspråk på grund av felet.
12.3 Säljaren ansvarar inte för de fel som berott på köparens underlag.
12.4 Säljarens ansvar avser endast de fel som uppstår under de i avtalet förutsedda arbetsförhållandena och vid riktig användning av godset. Ansvaret omfattar således ej oriktig hantering, efterbehandling som skadat ytbehandlingen eller fel förvaring efter det att godset levererats från säljaren.
12.5 För åtgärdat gods har säljaren samma ansvar som för det ursprungliga godset. Ansvarstiden räknas från den tid då åtgärden är avklarad.
12.6 Reklamerar köparen, och han inte kan göra det sannolikt att det föreligger något fel som säljaren är ansvarig för, har säljaren rätt till ersättning för det arbete och kostnader, som reklamationen orsakat honom.
12.7 Transport av reklamerat gods till och från säljaren skall ske på köparens risk och bekostnad såvida annat inte avtalats.
12.8 Avhjälper ej säljaren ett av honom orsakat fel inom skälig tid har köparen rätt att ge honom en slutlig frist för att avhjälpa det. Avhjälper säljaren inte felet inom fristen har köparen rätt att efter eget val
a) låta utföra arbetet på säljarens risk och bekostnad, förutsatt att köparen därvid förfar med omdöme, eller
b) kräva prisavdrag med högst 15 % av det avtalade priset.
Är felet väsentligt har köparen i stället rätt att häva avtalet genom skriftligt meddelande till säljaren. Vid hävning av avtalet har köparen rätt till ersättning för den skada han har lidit, dock med högst 15 % av det avtalade priset.
12.9 Utöver vad som föreskrivits i punkterna 12.1 –12.8 har säljaren inte något ansvar för fel. Säljaren är inte skyldig att på grund av fel i godset utge någon ersättning till köparen för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan direkt eller indirekt skada. Denna begränsning av säljarens ansvar gäller dock ej om han gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.
12.10 Säljarens ersättningsskyldighet begränsas i varje fall och oavsett graden av försumlighet till det avtalade priset för varmförzinkningen av det reklamerade godset jämte transportkostnader.

13 Ansvar för skada orsakad av varmförzinkningen
(Produktansvar)
13.1 Säljaren ansvarar inte för skada som godset på grund av varmförzinkningen orsakar
a) på fast eller lös egendom om skadan inträffar då godset är i köparens besittning, eller
b) på produkter framställda av köparen eller på produkter i vilka köparens produkter ingår, eller på fast eller lös egendom som dessa produkter orsakar på grund av godset, eller
c) på person, såvida det inte kan visas att skadan orsakats genom vårdslöshet av säljaren eller någon denne svarar för.
Säljaren ansvarar inte i något fall för produktionsbortfall, utebliven vinst, ekonomisk följdskada eller annan indirekt skada.
Om säljaren åläggs ansvar gentemot tredje man för skada eller förluster som godset har orsakat, skall köparen hålla säljaren skadeslös i samma utsträckning som säljarens ansvar är begränsat enligt ovanstående stycken.
Ovan angivna begränsningar i säljarens ansvar gäller inte om denne gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.
Säljaren och köparen är skyldiga att låta sig instämmas till den domstol eller skiljenämnd som behandlar ersättningskrav mot någon av dem om kravet grundas på skada eller förlust, som påstås vara orsakat av den levererade tjänsten/produkten. Det inbördes förhållandet mellan säljaren och köparen skall dock alltid avgöras enligt reglerna i punkt 15.1 nedan.

14 Befrielsegrunder (Force majeure)
14.1 Följande omständigheter utgör befrielsegrunder om de medför att avtalets fullgörande förhindras eller blir oskäligt betungande: Arbetskonflikt, eldsvåda krig eller oförutsedda militärinkallelser, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror eller upplopp, knapphet på transportmedel eller varor, elbrist eller försening av varor från underleverantör, som orsakats av sådan befrielsegrund.
14.2 Det åligger part som önskar åberopa befrielsegrund att omedelbart skriftligen meddela andra parten om dess uppkomst liksom dess upphörande. Om befrielsegrund hindrar köparen skall han ersätta säljaren för de utgifter denne får vidkännas för att säkra och skydda godset.
14.3 Om avtalets fullgörande försenas mer än sex månader av befrielsegrund som nämns i punkt 14.1 har vardera parten, utan inskränkningar av vad som i övrigt gäller enligt dessa bestämmelser, rätt att häva avtalet genom att skriftligen meddela andra parten.

15 Tvist
15.1 Tvist i anledning av avtalet och allt som har samband med det skall i första instans avgöras av den tingsrätt där säljaren har sin hemvist. Tvisten skall avgöras enligt lagen i säljarens land.

Försäljningsvillkor

Allmänt

Leveransvillkor
Priserna gäller exklusive mervärdesskatt, angiven bestämmelseort. Fraktpris och eventuellt emballage tillkommer. För material som p.g.a. mått eller vikt ej kan transporteras utan särskilda anordningar, tillstånd eller dispenser, d.v.s. längre än 12 m, bredare än 2,5 m förbehåller vi oss rätten att debitera eventuell merkostnad, i övrigt gäller våra Allmänna leveransbestämmelser.

Betalningsvillkor
Enligt våra Allmänna leveransbestämmelser.

Emballage
Kostnader för emballage debiteras.

Fraktpriser
Fraktkostnad fritt från vårt lager Uppsala och Gävle

Typ av Frakt Priser
Turbil Uppsala eller Gävle leverans nästa dag order före 14.00 275 kr
Uppsala eller Gävle leverans nästa dag order efter 14.00 550 kr
Turbil Uppland eller Gästrikland 660 kr

Materialcertifikat
Materialcertifikat debiteras med 150 kronor per artikel.

Fakturaavgift
Inga faktureringsavgifter tillkommer.

Returer
Mottages endast efter särskild överenskommelse. Returavdrag 25 %. Produkter som är beroende av dokumenterat chargenummer tas inte i retur om dessa uppgifter saknas. Returfrakt debiteras.

Kvantitetstillägg
Kvantitetstillägg tillkommer per orderrad under 100 kg enligt nedan

STÅL/ROSTFRITT
Poststorlek/orderrad mellan vikterna Tillägg
0-25 kg 400 kr
25-50 kg 300 kr
50-100 kg 200 kr
Rostfritt: Gällande legeringstillägg tillkommer på materialpriset.

RÖR/PROFILER/METALLER
Poststorlek/orderrad mellan vikterna Tillägg
0-25 kg 800 kr
25-50 kg 550 kr
50-100 kg 400 kr

ARMERING

Förpackning
Armeringstillbehör levereras endast i obruten förpackning. Köparen ansvarar för att farbar bilväg finns fram till avsedd lossningsplats för den fordonstyp som erfordras

Ansvarsfrihet
Hänvisning till vårat dokument Allmänna leveransbestämmelser avsnitt 15.